Нормативна уредба
Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Нормативна уредба

Нормативни документи на БАН, МОН, ЦО и ЗОП

Закон за Българската академия на науките

Устав на БАН

Етичен кодекс на служителите в Българската академия на науките

Правила за кандидатстване, управление и отчитане на международни проекти

Процедура за прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) в БАН

Закон за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ)

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

Процедура при издаване и получаване на дипломи от БАН

Правилник за оценка и наблюдение на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища, научните организации , както и на дейността на "Фонд научни изследвания"

Закон за насърчаване на научната дейност

Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Правилник за разпределение,  разходване и отчитане на субсидията за издръжка на докторантите в БАН

Правна уредба на Профил на купувача (глава 2, раздел III от ЗОП / 01.10.2014 г.)

Нормативни документи на ИЕЕС

Отчети