Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Приключили процедури

Процедури по ЗРАСРБ

Конкурси за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14. „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“,  обявен в ДВ, брой: 97 от дата 6.12.2016 г.

Жури

Кандидати

Решение

.НС на ИЕЕС, състоял се на 20.04.2017 г., избира гл. ас. д-р Ренета Илиева Букурещлиева на академичната длъжност „доцент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия” за нуждите  на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 05/2017).

Конкурси за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.05. Физикохимия, за нуждите на помощно звено „Лаборатория за изследване и изпитване на материалите", обявен в ДВ, брой: 82, от дата 18.10.2016 г.

Жури

Кандидати

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 30.03.2017 г., избира доц. д-р Сашо Василев Василев на академичната длъжност „професор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.05 „Физикохимия” за нуждите на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 04/2017).

Конкурси за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"

По професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.10. , обявен в ДВ, брой: 9, от дата 2.2.2016 г.

Жури

  • акад. Александър Попов (ИЕЕС - БАН) - Рецензия
  • акад. Евгени Головински (ИМБ - БАН) - Рецензия
  • проф. д-р Константин Петров (ИЕЕС - БАН) - Становище
  • проф. дн Дария Владикова (ИЕЕС - БАН) - Становище
  • проф. дн Венко Бешков (ИИХ - БАН) - Становище
  • проф. д-р Мариела Оджакова (СУ "Св. Климент Охридски") - Становище
  • проф. д-р Светла Петрова (СУ "Св. Кл. Охридски") - Становище

Кандидати

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 30.06.2016 г., избира гл. ас. дбн Йолина Валентинова Хубенова на академичната длъжност „доцент” по направление 4.3 „Биологически науки”, научна специалност 01.06.10 „Биохимия” за нуждите на секция „Електрокатализ и електрокристализация” (ПРОТОКОЛ 08/2016).

  • 1
  • 2